top of page
shutterstock_159355484.jpg

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 

(30 opintopistettä)

Vuoden 2020 aikana osallistuin asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen Laurean opiskelijana. Koulutus toteutettiin yhdessä eri ammattikorkeakoulujen kanssa samanaikaisesti ympäri suomea.

Koulutus toi paljon uusia ideoita ja ajatuksia oman työn teosta, miten asiakkaiden palvelupolut rakentuvat ja moniammatillisen yhteistyön tärkeydestä.

KOULUTUS RAKENTUU KUUDESTA OSIOSTA

  1. Asiakas- palveluohjauksen lähtökohdat

  2. Palvelutarpeen arviointi ja työkäytännöt

  3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus

  4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä

  5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus

  6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

 

Koulutus toteutettiin lähi- ja etäkontaktein, ennakko- ja oppimistehtävät joka opinto-osioon liittyen. Koulutuksen tarkoituksena on laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. 

Toteutettava koulutus oli ensimmäinen asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus. Vuoden 2020 aikana koulutus järjestettiin ympäri Suomen eri ammattikorkeakouluissa samanaikaisesti. Oma kokemukseni koulutuksesta on positiivinen, koulutus on antanut varmuutta omaan työhön, ja toimintatapoihin sekä tuonut uusia ajatuksia ja tapoja työn tekemiseen.  

shutterstock_65758264_low.jpg

1. Asiakas- palveluohjauksen lähtökohdat

Ensimmäisen osion osaamissisältönä oli asiakas- ja palveluohjauksen käsitteet ja teoreettiset lähtökohdat. Tarkemmin tutustuin eri palveluohjausmalleihin ja mille asiakas ryhmälle mikin malli soveltuu parhainten. Jakson aikana perehdyttiin keskeisiin lainsäädäntöihin, jotka ohjaavat asiakas- ja palveluohjausta.

 

Työotteena asiakas- ja palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava. Kyseessä on asiakastyön menetelmä, jossa palveluita sovitetaan yhteen organisaatioiden tasolla. Työtapa, tavoitteet, tuki ja palvelut räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeen mukaan.

Asiakas- ja palveluohjaus perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukselliseen suhteeseen, tavoitteena itsenäisen elämän tukeminen. Palveluohjaukseen perustuvia työotteita on kolme: neuvonta ja ohjaus, palveluohjauksellinen työote ja yksilökohtainen palveluohjaus. Neuvonta ja ohjaus koskevat kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita. Palveluohjauksellisella työotteella autetaan monia eri palveluja tarvitsevia asiakkaita ja yksilökohtaista palveluohjausta annetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea ja joskus jopa asianajoa. (Hänninen 2007.)

 

Opintojakson aikana oma kiinnostukseni heräsi segmentointiin, joka pohjautuu Koivuniemen (2012) nelikenttään. Terveydenhuolto on palvelua, joka tähtää asiakkaan arjessa itsenäisesti pärjäämiseen. Asiakkaiden ryhmittely eri segmentteihin auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään asiakkaita. Tällöin on helpompi sovittaa toiminta paremmin asiakkaita palvelevammaksi ja oma työmme selkeytyy. Segmenteissä asiakkaat jaetaan neljään ryhmään arjessa pärjäämisen ja palvelutarpeen mukaan. Sairaudet ja elintavat sekä niihin suhtautuminen vaikuttavat siihen, miten ihminen kokee pärjäävänsä arjessa ja mitä apua hän tarvitsee. 

bottom of page